2 ವಿಭಿನ್ನ ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿಗಳು (ಬೇಳೆ ಬೇಡ – ನಿಂಬೆರಸ ಬೇಡ) | Different saaru recipes | Unique rasam recipes

2 ವಿಭಿನ್ನ ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿಗಳು (ಬೇಳೆ ಬೇಡ – ನಿಂಬೆರಸ ಬೇಡ) | Different saaru recipes | Unique rasam recipes

Description :

2 different and unique saaru or rasam recipes are explained in this video with Kannada narration and English subtitles. These are very tasty and simple saru or …


Rated

Date Published 2021-03-23 10:02:04
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..