ಹೆಸರುಕಾಳು ಖಾರ ಕೋಸಂಬರಿ | Hesarukalu kosambari recipe Kannada | Moong (Mung bean) sprouts salad

ಹೆಸರುಕಾಳು ಖಾರ ಕೋಸಂಬರಿ | Hesarukalu kosambari recipe Kannada | Moong (Mung bean) sprouts salad

Description :

Hesarukalu kosambari or moong sprouts salad recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Hesarukalu kosambari or sprouted mung bean salad is a very easy and healthy salad recipe. Molake hesaru kaalu kosambari or green gram sprots salad is good for weight loss and is prepared using sprouts, carrot, cucumber, coconut, pomegranate, coriander leaves and green chilli.
Click this link for detailed recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/643-hesaru-kalu-kosambari-recipe-moong-sprouts-salad.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 5.00

Date Published 2021-03-22 09:11:13
Likes 85
Views 2000
Duration 1:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..