ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿವಡಾ | Avalakki chivda recipe Kannada | Poha mixture or snacks

ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿವಡಾ | Avalakki chivda recipe Kannada | Poha mixture or snacks

Description :

Avalakki chivda (snacks) or poha mixture recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. This is a very easy, tasty and less expensive snacks recipe using avalakki or beaten rice. This avalakki snacks or avalakki mixture is prepared using thin beaten rice, dry coconut, peanuts, cashews, fried gram, cashews and few other spices.
Click this link for detailed recipe in English: http://vegrecipesofkarnataka.com/290-avalakki-mixture-snacks-poha-chivda-aval-recipe.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.86

Date Published 2020-11-12 10:46:56
Likes 70
Views 1264
Duration 3:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..