ರಸಂ ಪೌಡರ್ | ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ | Rasam powder recipe Kannada | Tili saarina pudi karnataka

ರಸಂ ಪೌಡರ್ | ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ | Rasam powder recipe Kannada | Tili saarina pudi karnataka

Description :

Rasam powder or saarina pudi recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. This is an authentic Mysore Iyengar style rasam …


Rated

Date Published 2021-01-01 11:55:29
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..