(ಮೊಸರನ್ನ ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೇ ಮಾಡಿ) Mosaranna recipe Kannada | How make curd rice | No onion

(ಮೊಸರನ್ನ ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೇ ಮಾಡಿ) Mosaranna recipe Kannada | How make curd rice | No onion

Description :

Mosaranna or curd rice recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Curd rice or mosaranna or thayir sadam is prepared using cooked rice, curd, milk, green chilli, ginger and few other spices. This is a very simple curd rice or mosaranna recipe without onion.
Click this link for written recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/169-curd-rice-recipe-mosaranna-thayir-sadam.php

#CurdRice #Mosaranna #RiceRecipes

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 5.00

Date Published 2021-10-09 09:07:36
Likes 66
Views 2206
Duration 3:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..