ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ; ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ | Avalakki rotti recipe Kannada | Poha aval roti

ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ; ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ | Avalakki rotti recipe Kannada | Poha aval roti

Description :

Avalakki rotti or poha roti recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Avalakki rotti is very easy to prepare and is very tasty. Avalaki rotti is prepared using thin poha, rice flour, onion, coconut, cumin seeds, coriander seeds, curry leaves, green chillies and salt.
Click this link for written recipe with ingredients: https://vegrecipesofkarnataka.com/670-avalakki-rotti-recipe-thin-poha-aval-recipes-breakfast.php

I served it with Udupi style menaskai: https://youtu.be/eYzwpZf3PAs

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.84

Date Published 2021-06-24 07:02:44
Likes 2368
Views 137530
Duration 4:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..