ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು… | Kichdi recipe Kannada | Oats kichdi light dinner

ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು… | Kichdi recipe Kannada | Oats kichdi light dinner

Description :

Oats kichdi recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Oats kichdi is prepared using moong dal (hesarubele), oats, mixed vegetables, onion, tomato, ginger, ghee, green chilli, black pepper and few other spices. This is a very tasty and healthy light dinner recipe and can be prepared in very less time. I have prepared this kichdi using oats, which can be replaced with rice or broken wheat.
Click this link for detailed recipe in English: http://vegrecipesofkarnataka.com/628-oats-kichdi-recipe-moong-dal-light-dinner.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.92

Date Published 2021-01-05 10:33:17
Likes 121
Views 4654
Duration 3:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..