ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ | Uppu huli dose | Masale neer dosa spicy

ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ | Uppu huli dose | Masale neer dosa spicy

Description :

Uppu huli dose or masal neer dosa recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Spicy neer dosa or masale neer dose or uppu-huli dose is a very tasty breakfast recipe from Mangalore region of Karnataka. “Neeru” translates to water in Kannada language. So “masale neer dose” translates to spicy water dosa and “uppu-huli neer dose” translates to salt n sour water dosa in Kannada language. Spicy neer dosa are thin crispy instant dosas prepared using rice, red chili, grated coconut, coriander seeds, cumin seeds, tamarind and salt.
Click this link for detailed recipe in English: http://vegrecipesofkarnataka.com/191-spicy-neer-dosa-masale-neer-dose-uppu-huli-dose.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.93

Date Published 2020-12-15 10:58:35
Likes 72
Views 2028
Duration 2:31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..