ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿದೋಸೆಗಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಮುದ್ದೆಗಾಗ್ಲಿ ತಟ್ಟಂಥ ರೆಡ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ /#instantsambar

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿದೋಸೆಗಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಮುದ್ದೆಗಾಗ್ಲಿ ತಟ್ಟಂಥ ರೆಡ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ /#instantsambar

Description :

Sambar powder recipe : https://youtu.be/V_7srCXfClA
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿದೋಸೆಗಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಮುದ್ದೆಗಾಗ್ಲಿ ತಟ್ಟಂಥ ರೆಡ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ / Sambar for idli, dosa, upma, rice, ragi mudde / quick sambar recipe
#sambar #idlisambar #dosasambar #hotelsambar #southekayisaaru


Rated 4.81

Date Published 2020-11-20 13:28:23
Likes 1037
Views 73818
Duration 4:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..