ಬೆಂಡಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿ ಕುರ್ಕುರಿ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Kurkuri Bhindi Recipe with tips and tricks/#teatimesnacks

ಬೆಂಡಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿ ಕುರ್ಕುರಿ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Kurkuri Bhindi Recipe with tips and tricks/#teatimesnacks

Description :

ಬೆಂಡಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿ ಕುರ್ಕುರಿ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Kurkuri Bhindi Recipe / Quick tea time snacks and also serve as a side dish with rice rasam recipe / Crispy Fried Okra
#kurkurebhindi #kurkure #snacks #bhindifry #frenchfries


Rated 4.81

Date Published 2020-12-15 14:52:05
Likes 521
Views 16263
Duration 5:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..