ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ತಿಳಿಸಾರು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈಮಾಡಿ ನೋಡಿ / #amlarasam

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ತಿಳಿಸಾರು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈಮಾಡಿ ನೋಡಿ / #amlarasam

Description :

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ತಿಳಿಸಾರು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈಮಾಡಿ ನೋಡಿ / Amla rasam / ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಳಿಸಾರು / Gooseberry rasam


Rated 4.86

Date Published 2020-12-04 14:39:24
Likes 275
Views 10963
Duration 3:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..