മുട്ട കഴിക്കാത്തവരെ പോലും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന അടിപൊളി മുട്ടക്കറി /Uppumanga Special Mutta Curry

മുട്ട കഴിക്കാത്തവരെ പോലും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന അടിപൊളി മുട്ടക്കറി /Uppumanga Special Mutta Curry

Description :

Ingredients:
Eggs-4 to 6
Onion,medium-1,sliced
Ginger – a small piece,chopped
…..will complete later


Rated 4.80

Date Published 2020-11-15 13:17:49
Likes 145
Views 4239
Duration 8:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..