മസാല കുത്തൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് രുചിയിൽ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കറി /Kerala Chicken Curry

മസാല കുത്തൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് രുചിയിൽ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കറി /Kerala Chicken Curry

Description :

Home made Garam Masala:
https://youtu.be/KfUA3ScOM0k

Ingredients will be updated


Rated 4.53

Date Published 2021-02-02 08:54:22
Likes 68
Views 2106
Duration 5:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..