ഒരു സവാളയും ഇത്തിരി തൈരും ചേർന്നാൽ അടിപൊളി ഒരു കറി ആയി.Easy Pachadi

ഒരു സവാളയും ഇത്തിരി തൈരും ചേർന്നാൽ അടിപൊളി ഒരു കറി ആയി.Easy Pachadi

Description :

Ingredients


Rated 4.76

Date Published 2021-01-12 06:57:18
Likes 81
Views 2410
Duration 3:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..