ഉള്ളിക്കു പോലും മാന്ത്രികരുചിയുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്/ Party Fried Rice & Chicken Roast/Party Menu

ഉള്ളിക്കു പോലും മാന്ത്രികരുചിയുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്/ Party Fried Rice & Chicken Roast/Party Menu

Description :

295th video
Ingredients

For marination:

Chicken whole legs- 1 kg
Kashmir chilly powder 1 1/4 tbsp
Turmeric powder – 1/4 -”
Coriander powder – 1/2 tbsp
Ginger garlic paste. – 1/2, tbsp
Salt as required
Oil
—————————–

Onion, big – 4
Tomato,big-2


Rated 4.79

Date Published 2020-12-24 15:23:55
Likes 187
Views 5485
Duration 17:22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..