લગ્ન પ્રસંગ માં બને એવા આથો લાવ્યા વગર લાઈવ ઢોકળા | હાથમાં લેતાં જ લચી પડે તેવા |સ્પેશ્યલ ચટણી સાથે

લગ્ન પ્રસંગ માં બને એવા આથો લાવ્યા વગર લાઈવ ઢોકળા | હાથમાં લેતાં જ લચી પડે તેવા |સ્પેશ્યલ ચટણી સાથે

Description :

લગ્ન પ્રસંગ માં બને એવા આથો લાવ્યા વગર લાઈવ ઢોકળા | હાથમાં લેતાં જ લચી પડે તેવા |સ્પેશ્યલ ચટણી સાથે

#srisrifood #breakfast_recipe #livedhokla #instantdokla #dhokla_recipe
#instant_dhokla_recipe #breakfast_recipe #live_dhokla_recipe
#dhokla_banavvani_rit #dhokla_recipe_in_gujrati #ઢોકળા #લાઈવ_ઢોકળા


Rated 5.00

Date Published 2024-02-07 15:48:05
Likes 25
Views 1819
Duration 8:18

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..