ઉતરાયણ પર ૧૦ મિનીટ માં ફક્ત ૩ સામગ્રીથી બનતી આ સ્વાદિષ્ટ હેલ્ધી રેસીપી || ચીક્કી ભુલાવી દે તેવી

ઉતરાયણ પર ૧૦ મિનીટ માં ફક્ત ૩ સામગ્રીથી બનતી આ સ્વાદિષ્ટ હેલ્ધી રેસીપી || ચીક્કી ભુલાવી દે તેવી

Description :

ઉતરાયણ પર ૧૦ મિનીટ માં ફક્ત ૩ સામગ્રીથી બનતી આ સ્વાદિષ્ટ હેલ્ધી રેસીપી || ચીક્કી ભુલાવી દે તેવી

#srisrifood #gujratirecipe #winterspecial #sweetrecipe
#khajurrecipe #Singrecipe
#utrayanrecipe

Srisrifood Hindi: https://youtube.com/channel/UC0YJ1fuGB59rWh1OOnPZdkQ
SriSrifood Gujarati: https://youtube.com/channel/UC3GASBFNPCx69yHtwjzu9mg

Facebook :- https://www.facebook.comsrisrifood
instagram : – https://www.instagram.comsrisrifood
twitter: – https://twitter.com/SrisriF

______________________________________________

Do Like, Share & Subscribe 📶

Keep Supporting 🤗

Thank You!!


Rated 5.00

Date Published 2023-01-13 03:59:08
Likes 3
Views 64
Duration 6:46

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..