మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్/ఈవెనింగ్ స్నాక్ గా ఇలాకొత్తగాట్రై చేయండి అందరూమెచ్చుకుంటారు/Breakfast Recipe

మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్/ఈవెనింగ్ స్నాక్ గా ఇలాకొత్తగాట్రై చేయండి అందరూమెచ్చుకుంటారు/Breakfast Recipe

Description :

Ingredients:Wheat Flour – 1 cup Salt – 1/2 tsp Turmeric Powder – 1/4 tsp For Stuffing: Potatoes (boiled & peeled) – 2 big Onions (chopped) – 1 big Red Chilli …


Rated

Date Published 2020-07-11 07:43:22
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..