పొంగిన మేతి పూరిని ఇలా కమ్మని చట్నీ తో తింటే ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది | Puffed Methi Puri | Puri Recipe

పొంగిన మేతి పూరిని ఇలా కమ్మని చట్నీ తో తింటే ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది | Puffed Methi Puri | Puri Recipe

Description :

పొంగిన మేతి పూరిని ఇలా కమ్మని చట్నీ తో తింటే ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది | Puffed Methi Puri | Puri Recipe

Ingredients:

Aashirvaad atta
Gram Flour
salt
chilli powder
oil
meethi leaves
water
Curd
chana dal
urad dal
mustard seeds
cumin seeds
garlic
red chilli
onion
curry leaves

#puri
#puffypuri
#methipuri
#chutney

Aashirvaad Products: https://bit.ly/30JQkzW

Aashirvaad Atta Recipes :

Banana Bobbatlu :
https://youtu.be/t_KJwwnwlq0

Shankarpali Recipe:
https://youtu.be/PAye3_qfLpM

Panasa Thonalu:
https://youtu.be/isBl5p–YZs

Wheat Flour Madatha Kaja:
https://youtu.be/kWLqH_GWvs4

Wheat FLour Gulab Jamun :
https://youtu.be/tHF8pDUhMR0

Wheat Flour Bhakarwadi :
https://youtu.be/JON5Ee7KIOg


Rated 4.76

Date Published 2021-02-01 06:20:28
Likes 1261
Views 70912
Duration 8:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..