తక్కువటైంలో అప్పటికప్పుడు చేసే Tasty అటుకుల వడలు|Cripsy Vada | Poha vada In Telugu | Easy Recipe

తక్కువటైంలో అప్పటికప్పుడు చేసే Tasty అటుకుల వడలు|Cripsy Vada | Poha vada In Telugu | Easy Recipe

Description :

తక్కువటైంలో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే అటుకుల వడలు😋|Cripsy Vada | Poha vada In Telugu | Breakfast, Snack | Evening snack recipe | easy breakfast

#poha
#cripsy
#snack

Easy Snack Recipes :👇

Masala vadalu:
https://youtu.be/MZgxjGDHWN4

Cabbage Vada:
https://youtu.be/st61fImfx80

Dhaba Style Chana Fry:
https://youtu.be/DJbHdPN3N-4

Spicy Mixture Recipe :
https://youtu.be/WGGjrGWQ-0M

Cripsy Batani /Green Peas :
https://youtu.be/E2mzJOtRXGg

Rava Bonda Bajji:
https://youtu.be/FPB2EMPe2Hs

Rice Nachos:
https://youtu.be/x992w6wOiLk

Rice Fingures:
https://youtu.be/ChnBO7rb88s

Wheat Flour Shankarpara :
https://youtu.be/dKABQKX0lgw

Chekkara Kommulu:
https://youtu.be/hz3ttU-X8h8


Rated 4.79

Date Published 2020-11-18 07:28:11
Likes 1506
Views 67132
Duration 8:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..