૨-૩ ચમચી તેલ કે ઘીમાં ઉપવાસ માટે હેલ્થી ફરાળી ચેવડો | Makhana chevdo | Roasted Makhana recipe |nasto

૨-૩ ચમચી તેલ કે ઘીમાં ઉપવાસ માટે હેલ્થી ફરાળી ચેવડો | Makhana chevdo | Roasted Makhana recipe |nasto

Description :

#faralichevdo #faralivangi #makhanchevdorecipe

Prep Time + Cook Time : 10 Min.
Servings : 200 gm Servings

Ingredients:

100 gm lotus Seeds
10 cashew nuts
2-3 tbs peanuts
7-8 coconut sliced
3 green chili
curry leaves

3-4 tsp ghee
2 tsp kashmiri red chili powder
2 tsp powdered sugar
1 tsp dry mango powder
salt to taste
14 tsp black pepper powder
12 tsp roasted cumin powder

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel : 👉🏻 https://bit.ly/3gsJXHa
મારી ચેનલ પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa
*******************************************************************************************
For more similar recipes please click on the below link
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

My Gujarati channel link https://www.youtube.com/sheetalskitch…
My Hindi channel Sheetal’s Kitchen – Hindi link https://www.youtube.com/sheetalskitch…
My Facebook Page link – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen​ #Sheetalskitchen​ #Gujaratirecipe​ #Gujaratifarsan​ #Gujaratifood​
#Gujaratikhana​ #Gujaratirecipes​ #Gujaratisnack​ #Streetfood​

Thank you so much for your love and support 🙂
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


Rated 4.88

Date Published 2021-04-13 10:14:18
Likes 432
Views 10671
Duration 5:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..