ભર્યા વગર ઢાબાનું શાક ભુલાવીદે તેવું આખી બટેટીનું શાક | Akha Bataka nu Shaak | gujarati shaak

ભર્યા વગર ઢાબાનું શાક ભુલાવીદે તેવું આખી બટેટીનું શાક | Akha Bataka nu Shaak | gujarati shaak

Description :

batakanushaak #akhabatakanushaak #akhibatetinushaak serves 5 ppl time 20 min 20 BAby Potatoes 4 tbs sesame seeds 4 tbs Peanuts 4 tbs Gathiya 3-4 …


Rated

Date Published 2021-02-09 09:22:51
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..