નવું ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાયતો માત્ર ૧૦ મીનમાં બનાવો વધેલા ભાત નો નવો નાસ્તો | nasto | Rice fritters

નવું ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાયતો માત્ર ૧૦ મીનમાં બનાવો વધેલા ભાત નો નવો નાસ્તો | nasto | Rice fritters

Description :

Nasto #Navo Nasto #Ricebcabbagefrittersrecipe Time 10 Min Serve 12 Pieces 1 Cup Leftover Rice 1 Cup Cabbage 12 Cup Carrot 6 tbs besan 2 Tsp Ginger …


Rated

Date Published 2021-02-19 08:50:06
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..