ઢાબાનુ શાક ભુલાવીદે એવું કાઠીયાવાડી ગુવાર બટેટા નું શાક | Guvar Bataka nu Shaak | Guvar nu shaak

ઢાબાનુ શાક ભુલાવીદે એવું કાઠીયાવાડી ગુવાર બટેટા નું શાક | Guvar Bataka nu Shaak | Guvar nu shaak

Description :

#guvarbatakanushaak #guvarbatatanushaak #guvarnushaak
More Kathiyawadi recipe | કાઠિયાવાડી રેસીપી – https://bit.ly/3lZ5idQ

Prep Time + Cook Time : 20Min.
Servings : 4 -5 Servings

Ingredients:
350 to 400 gm Cluster Beans
3 small Potatoes
10-12 garlic cloves
4 tsp red chili Powder
12 tsp turmeric Powder
3 tsp cumin coriander powder
2-3 tsp roasted sesame seeds
3-4 tsp roasted peanut powder

2 tbs Oil
1 tsp carom seeds
14 tsp Hing
2 tbs curd
coriander leaves
pinch of jaggery
salt to taste

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel ​- https://bit.ly/3gsJXHa
મારી ચેનલ પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa
*******************************************************************************************
For more similar recipes please click on the below link
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

Kathiyawadi recipe | કાઠિયાવાડી રેસીપી – https://bit.ly/3lZ5idQ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Sheetalkitchen​ #Sheetalskitchen​ #Gujaratirecipe​ #Gujaratifarsan​ #Gujaratifood​
#Gujaratikhana​ #Gujaratirecipes​ #Gujaratisnack​ #Streetfood​

Thank you so much for your love and support 🙂
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ગુવાર બટેટા નું શાક guvar dhokli nu shaak gujarati shaak guvar nu shaak gujarati recipe guvar dhokli recipe sheetal’s kitchen


Rated 4.85

Date Published 2021-04-20 10:07:33
Likes 1832
Views 67795
Duration 6:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..