ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ರುಚಿ! ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ majjige huli

ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ರುಚಿ! ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ majjige huli

Description :

Here is an amazing recipe for hot summer. its called majjige huli mean yogurt curry. you can serve it chilled with rice. preparing this curry / rasam is very easy and tastes delicious.

Thanks


Rated 4.76

Date Published 2019-06-04 05:30:32Z
Likes 397
Views 32859
Duration 0:04:50

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..