పులిహోర ఆవకాయ ఒక సారి చేసిచూడండి చాలా బావుంటుంది |avakai pachadi |pulihora avakaya | mango pickle

పులిహోర ఆవకాయ ఒక సారి చేసిచూడండి చాలా బావుంటుంది |avakai pachadi |pulihora avakaya | mango pickle

Description :

పులిహోర ఆవకాయ ఒక సారి చేసిచూడండి చాలా బావుంటుంది #mangopickle #avakaya #mamidikayapachadi.


Rated

Date Published 2021-04-20 06:30:50
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..