చుక్కకూర తో ఒకసారి పచ్చడి చేసి చుడండి చాలా బాగుంటుంది |chukka kura pachadi|chukka kura tomat pachadi

చుక్కకూర తో ఒకసారి పచ్చడి చేసి చుడండి చాలా బాగుంటుంది |chukka kura pachadi|chukka kura tomat pachadi

Description :

చుక్కకూర తో ఒకసారి ఇలా పచ్చడి చేసి చుడండి చాలా బాగుంటుంది |chukka kura pachadi| chukka kura| tomat pachadi

#chukkakurapachadi
#chukkakurachutney
#tomatochukkakura


Rated nan

Date Published 2021-03-31 03:58:20
Likes
Views 643
Duration 3:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..