ఈఎండల్లో శరీరానికి చలవ చేసే పెసరపప్పు బెల్లం పాయసం కమ్మగా భలే ఉంటుంది|pesara pappu payasam in telugu

ఈఎండల్లో శరీరానికి చలవ చేసే పెసరపప్పు బెల్లం పాయసం కమ్మగా భలే ఉంటుంది|pesara pappu payasam in telugu

Description :

ఈఎండల్లో శరీరానికి చలవ చేసే పెసరపప్పు బెల్లం పాయసం కమ్మగా బలే ఉంటుంది|pesara pappu payasam in telugu

#pesarapappupayasam
#mongdalkheer
#pesarapappubellampayasam


Rated nan

Date Published 2021-05-01 06:30:23
Likes
Views 212
Duration 3:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..