2 മിനുറ്റിൽ നോമ്പുതുറയ്ക്കൊരു ഷേയ്ക്കും ജ്യൂസും| Iftar Special Easy Shake & Tasty Juice Salu Kitchen

2 മിനുറ്റിൽ നോമ്പുതുറയ്ക്കൊരു ഷേയ്ക്കും ജ്യൂസും| Iftar Special Easy Shake & Tasty Juice Salu Kitchen

Description :

Today I am preparing 2 variety recipes – an exotic pulinjikka lemon juice and delicious chocolate shake for Ifthar. Both these recipes can be prepared within 2 …


Rated

Date Published 2021-04-27 06:54:10
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..