വായിൽ കപ്പലോടും fish grilling ഉം സൂപ്പർ garlic butter naan ഉം KFCലെ garlic പേസ്റ്റും | Salu Kitchen

വായിൽ കപ്പലോടും fish grilling ഉം സൂപ്പർ garlic butter naan ഉം KFCലെ garlic പേസ്റ്റും | Salu Kitchen

Description :

I do some shopping and grill with family at evening. Mail me at: salukitchen@gmail.com For collaborations, business enquiries: +91-8075118873 About : Salu …


Rated

Date Published 2021-02-02 07:00:19
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..