പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ ഈ Dynamite Chicken – നഗറിലെ ദീപാലങ്കാര കാഴ്ചകളും | Ghee Rice | Salu Kitchen

പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ ഈ Dynamite Chicken – നഗറിലെ ദീപാലങ്കാര കാഴ്ചകളും | Ghee Rice | Salu Kitchen

Description :

Yummy lunch and dinner recipe with ghee rice and chicken dynamite. This is very tasty and flavorful and a must try recipe. Even without the sauce, the crispy chicken can be tried out.

For Rice cooker: https://amzn.to/33sfQed
For oats: https://amzn.to/3fMnd5c

Share, Support, Subscribe!!!
Instagram: https://www.instagram.com/salu_kitchen/
Facebook: https://www.facebook.com/TheSaluKitchen/
Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method. Tasty and easy cooking of variety cuisines with a sneakpeek into our daily lives. Happy Cooking.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated nan

Date Published 2020-11-30 07:00:10
Likes
Views 49839
Duration 13:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..