ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തെന്തിനാ പോയത് ? | ഇന്നൊരു പല്ലും എല്ലും | Travel Vlog | Facelook | Salu Kitchen

ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തെന്തിനാ പോയത് ? | ഇന്നൊരു പല്ലും എല്ലും | Travel Vlog | Facelook | Salu Kitchen

Description :

Today we travel to Kollam for a Dental Clinic inauguration. We then go to Ezhuthani Kada for mutton curry. Then we go for other chores and also go shopping.

Share, Support, Subscribe!!!
Instagram: https://www.instagram.com/salu_kitchen/
Facebook: https://www.facebook.com/TheSaluKitchen/
Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated nan

Date Published 2020-11-15 07:00:04
Likes
Views 41209
Duration 14:44

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..