ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ചു! നമ്മുടെ പേരിൽ കേസ് ആക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? | Sharing Experience | Salu Kitchen

ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ചു! നമ്മുടെ പേരിൽ കേസ് ആക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? | Sharing Experience | Salu Kitchen

Description :

We are sharing an experience in this vlog. We share our sadness and helplessness in this issue. Our objective is to support tourism development in our towns and villages while adhering to all regulations. We hope we are not put through more trouble. This place is Kilimanoor Meenmutty waterfalls, under the DTPC Kollam.

Share, Support, Subscribe!!!
Instagram: https://www.instagram.com/salu_kitchen/
Facebook: https://www.facebook.com/TheSaluKitchen/
Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated nan

Date Published 2020-11-23 06:59:06
Likes
Views 184532
Duration 33:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..