ജീവിതത്തിൽ അധികം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് പോലെ ഇരിക്കും | ഒന്ന് വായിനോക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ | Salu Kitchen

ജീവിതത്തിൽ അധികം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് പോലെ ഇരിക്കും | ഒന്ന് വായിനോക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ | Salu Kitchen

Description :

A quick breakfast recipe and family outing. A lesson learnt in life regarding expectations.

Iron Kadai : https://www.nutrion.in/collections/cast-iron/products/pre-seasoned-cast-iron-kadai-polished-_
Discount Code: SALU

To watch Movie Operation Olippor: https://youtu.be/Pzz7tX1fEF0

Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method. Happy Cooking.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated 4.64

Date Published 2021-01-26 07:02:41
Likes 1424
Views 66798
Duration 26:46

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..