കാട്ടിനുള്ളിലെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി | Travel Vlog to Ponmudi in Trivandrum | Salu Kitchen

കാട്ടിനുള്ളിലെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി | Travel Vlog to Ponmudi in Trivandrum | Salu Kitchen

Description :

As part of children’s day celebration we travel to Govt U P School at Ponmudi. This small community living at the hill top seldom have the privileges and facilities of a regular town or city dweller. We visit them and also the teachers take us on a tour through the tea plantation, factory, and their school.

Share, Support, Subscribe!!!
Instagram: https://www.instagram.com/salu_kitchen/
Facebook: https://www.facebook.com/TheSaluKitchen/
Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated nan

Date Published 2020-11-14 07:08:32
Likes
Views 179743
Duration 41:49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..