ഈ കൊതിയൂറും റെസിപ്പി ഒരിക്കലെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല | Special Recipe Vlog | Salu Kitchen

ഈ കൊതിയൂറും റെസിപ്പി ഒരിക്കലെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല | Special Recipe Vlog | Salu Kitchen

Description :

A weekend day vlog where I make a super yummy recipe that you will all love. Sultan makes a chocolate muffin.

Pasta: https://amzn.to/3cjzuyf
Extra light Olive Oil: https://amzn.to/3t5ufbu
Extra virgin Olive Oil: https://amzn.to/3cjTYqO
Knife Set: https://amzn.to/3cfXoe3
Chopper: https://amzn.to/2NM9IJ7

Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method. Happy Cooking.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated 4.72

Date Published 2021-01-17 07:00:01
Likes 1150
Views 63239
Duration 11:34

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..