ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് | തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു അവധി ദിനം | Day Vlog | Salu Kitchen

ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് | തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു അവധി ദിനം | Day Vlog | Salu Kitchen

Description :

Today is a very busy day. Plenty of shopping to do and. also some cooking.

Mail me at: salukitchen@gmail.com
For collaborations, business enquiries: +91-8075118873

About : Salu Kitchen is a YouTube Channel, where you can learn how to cook any difficult recipes in the easiest method. Happy Cooking.

Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow.

*The video is in Malayalam.*


Rated 4.79

Date Published 2021-01-12 07:00:06
Likes 1932
Views 69976
Duration 23:39

Article Categories:
Kerala · Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..