ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, അതൊരോർത്തരുടെ മനസ്സാണ് | ഇരുട്ടത്തു ഇതെന്റെ ആദ്യാനുഭവം | Salu Kitchen

ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, അതൊരോർത്തരുടെ മനസ്സാണ് | ഇരുട്ടത്തു ഇതെന്റെ ആദ്യാനുഭവം | Salu Kitchen

Description :

Birthday celebration at Wayanad Morickap resort with family. This surprise treat at this resort was nice. We had a cake cutting ceremony and also a surprise …


Rated

Date Published 2021-02-21 07:00:04
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..