సేమ్యా పన్నీర్ పులావ్ 10ని||ల్లోSemiya paneer pulao recipe-Paneer Tawa Pulao-Vermicelli pulao recipe

సేమ్యా పన్నీర్ పులావ్ 10ని||ల్లోSemiya paneer pulao recipe-Paneer Tawa Pulao-Vermicelli pulao recipe

Description :

సేమ్యా పన్నీర్ పులావ్Semiya paneer pulao recipe-Paneer Tawa Pulao-Vermicelli pulao recipe-Tawa pulao recipe-Paneer pulao

Semiya Pulihora recipe Link
https://youtu.be/g0IjPDsN4pM

Semiya veg pulao recipe link
https://youtu.be/biCzCLq8LHE

Ingredients
1.Vermicelli (semiya)-1glas(150gm)
2. Paneer-100gm
3. Whole pulao ingredients
4. Ghee-2tbs
5.Onion-1
6. Green chilies-4
7. Mint leaves
8. Coriander leaves
9. Tomato-1
10. Carrot-1/2
11.French beens-2
12. Red chili powder-1/2tsp
13. Garam masala powder-1/2tsp
#Semiyapaneerpulao
#Paneerpulao
#Semiyapulao


Rated 4.65

Date Published 2021-02-06 08:34:40
Likes 40
Views 1449
Duration 5:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..