నూనె అవసరం లేకుండా దోస స్పాంజిగా రావాలంటే పిండి ఇలా ఉండాలి-Sponge Set dosa recipe-set dosa in Telugu

నూనె అవసరం లేకుండా దోస స్పాంజిగా రావాలంటే పిండి ఇలా ఉండాలి-Sponge Set dosa recipe-set dosa in Telugu

Description :

నూనె అవసరం లేకుండా దోస స్పాంజిగా రావాలంటే పిండి ఇలా ఉండాలి-Sponge Set dosa recipe-set dosa in telugu
#setdosa
#spongesetdosa
#softsetdosa
ingredients
1. Urad dal-1 cup
2. Rice-2 cups
3. Flated rice-1 cup
4. Fenugreek seeds-1 tsp
5. salt to taste


Rated 4.92

Date Published 2021-02-17 08:30:01
Likes 58
Views 2679
Duration 5:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..