చింతకాయ పచ్చడి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండాలంటే ఇలా చేయాలిChintakaya pachadi-Chintha thokku-Chintakaya

చింతకాయ పచ్చడి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండాలంటే ఇలా చేయాలిChintakaya pachadi-Chintha thokku-Chintakaya

Description :

చింతకాయ పచ్చడి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండాలంటే ఇలా చేయాలిChintakaya pachadi-Chintha thokku-Chintakaya chutney
#Chintakayapachadi
#Chintathokku
#Chintakayachutney
ingredients
Chintha thokku
1. Raw Tamarind-1/2 kg
2. Salt-1 cup(100-125 gm)
3. Turmeric powder-1 tbsp.
Chintakaya pachadi
1. Peanuts-1/4th cup
2. Chenna dal-1 tbsp
3. Green chilis/Red chilies(to spicy)
4. Cumin seeds-1/2 tsp
5. salt-1/4th tsp
6. Chintha thokku-2 tbsp
Tadaka
1. oil-4 tbsp
2. Mustard seeds-1 tsp
3. Cumin seeds-1 tsp
4.chenna dal-1 tbs
5. urad dal-1 tsp
6. A pinch of hing
7. curry leaves
8. Dry Red chilies
9. Garlic cloves


Rated 4.53

Date Published 2021-01-20 08:50:37
Likes 39
Views 475
Duration 5:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..