"చక్కెర పొంగలి"బెల్లంతో.గుడిలోప్రసాదం రుచి రావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి Temple Style Chakkera pongali

"చక్కెర పొంగలి"బెల్లంతో.గుడిలోప్రసాదం రుచి రావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి Temple Style Chakkera pongali

Description :

Ingredients
1. Basmati rice(Normal Rice)-1 cup(250gm)
2. Toor dal (Moong dal)-1/4th cup
3. water-2 cups(1&1/2 cup for Rice & 1/2 cup for dal)
4. Grated jaggery-1&1/2 cup(250gm)
5. Ghee-1/4th cup.
6.Dry coconut pieces-1 tbsp
7. Some Cashew nuts
8. Some kismis
9. Cardamom powder
10. A pinch of Pachha karpuram
#Templestylechakkerapongali
#Chekkarapongal
#Sweetpongal
చక్కెర పొంగలి”బెల్లంతో.గుడిలోప్రసాదం రుచి రావాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి Temple Style Chakkera pongali


Rated 5.00

Date Published 2021-10-11 08:20:23
Likes 14
Views 217
Duration 4:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..