ఈ2ఉంటే చాలు 2ని||ల్లో స్టవ్ వెలిగించకుండా నోట్లో వెన్నెల కరిగిపోయే కమ్మటి లడ్డూలు-Milk Powder Laddu

ఈ2ఉంటే చాలు 2ని||ల్లో స్టవ్ వెలిగించకుండా నోట్లో వెన్నెల కరిగిపోయే కమ్మటి లడ్డూలు-Milk Powder Laddu

Description :

Required Ingredients
1. Milk powder
2. Ghee
#Milkpowderladdu
#2ingr_2minladdu
#Nosugar_Laddu


Rated 4.76

Date Published 2020-12-03 06:12:57
Likes 217
Views 9725
Duration 2:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..