అమ్మచేతి గుత్తి కాకరకాయ కూర చేదు అనేది ఉండదు.ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటారు-Kakarakaya Tomato curry-Bitter

అమ్మచేతి గుత్తి కాకరకాయ కూర చేదు అనేది ఉండదు.ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటారు-Kakarakaya Tomato curry-Bitter

Description :

అమ్మ చేతి గుత్తి కాకరకాయ కూర చేదు అనేది ఉండదు.ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటారు-Kakarakaya Tomato curry-Bitter gourd …


Rated

Date Published 2020-11-23 07:17:14
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..