15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೇ ಹಾಕದೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ | Only 15 Minutes – Instant Rava Dosa recipe

15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೇ ಹಾಕದೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ | Only 15 Minutes – Instant Rava Dosa recipe

Description :

Recipe : Instant Rava Dosa recipe / Crispy Dosa recipe in kannada / Instant Rava Dosa in kannada / Very Easy dosa recipe in kannada / Instant Sooji dosa …


Rated

Date Published 2020-11-24 06:56:47
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..