10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೀರ | Avalakki Chitranna | Lemon rice

10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೀರ | Avalakki Chitranna | Lemon rice

Description :

Recipe : Avalakki Chitranna Recipe Kannada / Avalakki lemon rice Recipe / Hotel style Lemon Rice recipe in kannada / Poha Lemon rice recipe / avalakki …


Rated

Date Published 2021-01-05 12:25:23
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..