ಹೊಸ ರೀತಿ ವಡೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ| Poha Vada Recipe / Avalakki Vade | Crispy Poha Vada recipe | Easy Snacks

ಹೊಸ ರೀತಿ ವಡೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ| Poha Vada Recipe / Avalakki Vade | Crispy Poha Vada recipe | Easy Snacks

Description :

Recipe : Poha Vada recipe in kannada / Avalakki Vada recipe / Easy Vada Recipe / Crispy vade recipe in Kannada / tasty vada recipe in Kannada / Avalakki masala waa recipe.

Ingredients :

Poha/Avalakki/flattened rice-1 cup
Dry red chilli-4
Green chilli-1
Ginger(chopped)-1/2 inch
Garlic-8 pcs
Saunf-1 tsp
Coriander leaves(chopped)-2 tbs
Curry leaves(chopped)-2 tbs
Mint leaves(chopped)-2 tbs
Turmeric powder-1/4 tsp
Garam masala powder-1/4 tsp
Salt for taste
Cooking oil

Subscribe here :
https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#AvalakkiVada #PohaVada #CrispyVada #Vade #Avalakki #Vada #RekhaAduge


Rated 4.85

Date Published 2021-08-21 05:00:25
Likes 1599
Views 62451
Duration 5:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..