ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಹಿ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ! India Sweet House-25th Shop Inauguration | Sweet Shop Vlog

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಹಿ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ! India Sweet House-25th Shop Inauguration | Sweet Shop Vlog

Description :

I was invited by Owner Vishawanth Sir for inauguration of 25th India Sweet House Store, along with Sihi Kahi Chandru sir, @BhagyaTv @HeggaddeStudio , this is vlog about Branch opening ceremony.

Please Subscribe here : https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please Subscribe to Rekha Aduge for more videos.

Please Like, Comment & Share.

#indiasweethouse #openingceremony #rekhaaduge #sweet #snacks #shop #food #rekhaaduge


Rated 5.00

Date Published 2024-02-06 12:30:48
Likes 557
Views 18466
Duration 23:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..