ನೀವು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಮಟನ್ ಸಾರು | Mutton Sambar in Kannada | Mutton Curry in kannada

ನೀವು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಮಟನ್ ಸಾರು | Mutton Sambar in Kannada | Mutton Curry in kannada

Description :

Recipe : Mutton Sambar recipe at home / Mutton curry recipe in Kannada / Tasty mutton curry recipe in kannada / Karnataka special mutton sambar recipe / Easy mutton sambar recipe / mutton saaru recipe.

Ingredients :

Goat Mutton-1 kg
Ginger-2 inch
Garlic-2
Onion(sliced)-2
Coconut (chopped)-1/4 cup
Coriander leaves-1/2 cup
Tomato(diced)-2
Roasted bengal gram-1 tsp
Cinnamon-1 pc
Cloves-4
Stone flower-1 tsp
Black pepper seeds-1 tsp
Poppy seeds-1 tbs
Saunf-1 tsp
Onion(chopped)-1
Coriander leaves-1tbs
Mint leaves-1 tbs
Red chilli powder-2 tsp
Coriander powder-3 tsp
Turmeric powder-1/2 tsp
Mutton masala powder-1/2 tsp
Cooking oil
Salt for taste

Please Like, Comment & Share.

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

#MuttonSambar #MuttonCurry #MuttonSaaru #EasyMuttonCurry #MuttonGravy #TastyMuttonSambar #RekhaAduge


Rated 4.82

Date Published 2021-04-07 07:52:04
Likes 454
Views 9092
Duration 5:10

Article Categories:
Curry Recipes · Kannada · Karnataka · Mutton · Non-Vegetarian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..