ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ | Sweet Kadubu / Sihi Kadubu Recipe | Wheat Flour Kadubu

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ | Sweet Kadubu / Sihi Kadubu Recipe | Wheat Flour Kadubu

Description :

Recipe : Sihi Kadubu recipe in Kannada / Sweet modaka Recipe Kannada / godhi sihi kadubu / Wheat modak Recipe in kannada / wheat flour kadubu Recipe / Wheat flour modaka Recipe / Kadubu Recipe.

To Buy Aashirvaad Products : https://bit.ly/30JQkzW

Ingredients :

Aashirvaad Wheat flour-1 cup
Jaggery powder-1/2 cup
Coconut(chopped)-3 tbs
Cardamom powder-1/4 tsp
Almond(chopped)-5
Cashew nuts(chopped)-5
Ghee-1 tbs

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#SihiKadubu #SweetKadubu #WheatModak #AashirvaadAtta #Aashirvaad #Modaka #Kadubu #SweetModaka #RekhaAduge


Rated 4.73

Date Published 2021-02-11 04:54:16
Likes 405
Views 10386
Duration 6:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..